مفرد ,مذکر ,ضمیر ,مضاف ,ثلاثی ,مفعول ,مفرد مذکر ,مضاف الیه ,مذکر غایب ,ثلاثی مجرد ,ضمیر منصوبی ,فاعلش «انت» مستتر ,الآخرة مانند «جمیع ,فاعلش «انا

دریافت فایل پی دی اف تجزیه و ترکیب دعای ماه رجب
حجم: 341 کیلوبایت


***

لغت

تجزیه

ترکیب

 

یا

حرف ندا

 

 

مَن

اسم موصول

منادی مفرد – محلاً مبنی بر ضم

 

ارجو

فعل مضارع – ثلاثی مجرد – متکلم وحده – ناقص واوی (ر ج و)

فعل و فاعلش «انا» مستتر

جمله صله

(محلی از اعراب ندارد)

ه

ضمیر منصوبی - مفرد مذکر غایب

مفعول به (ضمیر عائد به موصول)

لـِ

حرف جر

جار و مجرور متعلق به «ارجو»

کلِّ

اسم

خیرٍ

اسم – افعل تفضیل

مضاف الیه

و

حرف عطف

 

 

آمنُ

فعل مضارع – ثلاثی مجرد – متکلم وحده – مهموز الفاء (أ م ن)

فعل و فاعلش «انا» مستتر

کل جمله عطف شده است به جمله «ارجوه ...» لذا این جمله نیز در حکم «صله» است

( و محلی از اعراب ندارد)

سخط

اسم

مفعول به

ه

ضمیر مجروری – مفرد مذکر غایب

مضاف الیه

عندَ

اسم

ظرف

کلِّ

اسم

مضاف الیه برای «عند»

شرّ

اسم

مضاف الیه برای «کل»

یا

حرف ندا

 

 

من

اسم موصول

منادی مفرد و محلاً مبنی بر ضم

 

یُعطی

فعل مضارع – ثلاثی مزید باب افعال – مفرد مذکر غایب – ناقص یایی ( ع ط ی)

فعل و فاعلش «هو» مستتر که بر می گردد به «من» موصول.

جمله صله

(محلی از اعراب ندارد)

الکثیر

اسم

مفعول به

بـ

حرف جر (به معنای مقابله)

جار و مجرور متعلق به «یعطی»

القلیل

اسم

یا من یعطی

گذشت...

 

 

من

اسم موصول

مفعول به برای «یعطی»

 

سئلَ

فعل ماضی – ثلاثی مجرد – صیغه مفرد مذکر غایب – مهموز العین (س أ ل)

فعل و فاعلش «هو» مستتر که به «من» بر می گردد.

 

ه

ضمیر منصوبی – مفرد مذکر غایب

معفول به

(مرجع این ضمیر «مَن» در عبارت «یا مَن یعطی» می باشد.)

یا من یعطی

گذشت...

 

 

من

اسم موصول

مفعول به برای «یعطی» و محلاً منصوب

 

لم یسئل

فعل جحد – ثلاثی مجرد – صیغه مفرد مذکر غایب – مهموز العین (س أ ل)

فعل و فاعلش «هو» مستتر که به «من» ماقبل خودش بر می گردد.

 

ه

ضمیر منصوبی – مفرد مذکر غایب

معفول به

 

و

حرف عطف

 

 

من

اسم موصول

معطوف به «من» و محلاً منصوب

 

لم یعرف

فعل جحد – ثلاثی مجرد – صیغه مفرد مذکر غایب – صحیح و سالم ( ع ر ف)

فعل و فاعلش «هو» مستتر که به «من» ماقبل خودش بر می گردد.

 

ه

ضمیر منصوبی – مفرد مذکر غایب

معفول به

 

تحنناً

مصدر باب تفعُّل

مفعول له

 

منِ

حرف جر

جار و مجرور متعلق به «تحنن»

 

ه

ضمیر مجروری – مفرد مذکر غایب

 

و

حرف عطف

 

 

رحمةً

مصدر ثلاثی مجرد

معطوف به «تحنناً»

 

اعطِ

فعل امر – ثلاثی مزید باب افعال – مفرد مذکر مخاطب – ناقص یایی (ع ط ی)

فعل و فاعلش «انت» مستتر

 

ن

حرف – نون وقایه

 

 

ی

ضمیر منصوبی – متکلم وحده

مفعول به

 

بـ

حرف جر

جار و مجرور متعلق به «اعط»

 

مسئلة

مصدر ثلاثی مجرد

 

ی

ضمیر منصوبی – متکلم وحده

فاعل برای «مسئلة»

 

ایاک

ضمیر منفصل منصوبی – مفرد مذکر مخاطب

مفعول برای «مسئلة»

 

جمیع

اسم

مفعول برای «اعط»

 

خیر

اسم تفضیل

مضاف الیه

 

الدنیا

اسم تفضیل

مضاف الیه (یا موصوف برای صفت محذوف که آن صفت مضاف الیه است برای «خیر» - جمیع خیر [دارِ الدنیا] )

«الدنیا» صفت غالبی است. یعنی صفتی است که غالباً موصوف آن حذف شده  است. «الدار الدنیا» بوده است که به خاطر کثرت وضوح و استعمال «الدار» آن حذف شده است. مونث بودن صیغه آن نیز به خاطر این است که «الدار» مونث می باشد. هم چنین است کلمه «آخره» که در اصل «الدار الآخرة» بوده است. و به مرور عَلَم شده است.

و

حرف عطف

 

 

جمیعَ خیر الآخرة

مانند «جمیع خیر الدنیا»

و

حرف عطف

 

 

اِصرِف

فعل امر ثلاثی مجرد – صیغه مفرد مذکر مخاطب – صحیح و سالم (ص ر ف)

فعل و فاعلش «انت» مستتر

 

عن

حرف جر

جار و مجرور متعلق به «اصرف»

 

ن

حرف – نون وقایه

 

ی

ضمیر مجروری

 

بمسئلتی ایاک

گذشت...

جمیع شر الدنیا و شر الآخرة

مانند «جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخره»

فـ

حرف عطف

انّ

حرف مشبهه بالفعل

 

 

ه

ضمیر شأن

اسم «انَّ»

 

غیرُ

اسم

خبر «انَّ»

 

منقوص

اسم مفعول ثلاثی مجرد – مفرد مذکر – صحیح و سالم (ن ق ص)

مضاف الیه

 

ما

اسم موصول

نائب فاعل برای «منقوص»

 

اعطیتَ

فعل ماضی – ثلاثی مزید باب افعال – مفرد مذکر مخاطب – ناقص یایی (ع ط ی)

فعل و فاعلش «تَ» - مفعول این فعل «ه» محذوف است. که مرجعش «ما» موصول می باشد.

(ما اعطیته)

جمله صله

و

حرف – واو استیناف

 

 

زِد

فعل امر ثلاثی مجرد  - مفرد مذکر مخاطب – اجوب واوی – (ز و د)

فعل و فاعلش «انت» مستتر

 

ن

حرف – نون وقایه

 

 

ی

ضمیر منصوبی – متکلم وحده

مفعول به

 

مِن

حرف جر

جار و مجرور متلعق به «زد»

 

فضلِ

اسم

 

ک

ضمیر مجروری – مفرد مذکر مخاطب

مضاف الیه

 

یا

حرف ندا

 

 

کریم

اسم – صفت مشبهه

منادی مفرد و مبنی بر ضم

 

یا

حرف ندا

 

 

ذا

اسم

منادای مضاف و منصوب به «الف»

 

الجلال

اسم

مضاف الیه

 

و

حرف عطف

 

 

الاکرام

اسم

معطوف به «الجلال»

 

یا

حرف ندا

 

 

ذا

اسم

منادای مضاف و منصوب به «الف»

 

النعماء

اسم – جمع «نعمة»

مضاف الیه

 

و

حرف عطف

 

 

الجود

اسم

معطوف به «النعماء»

 

یا

حرف ندا

 

 

ذا

اسم

منادای مضاف و منصوب به «الف»

 

المنّ

اسم

مضاف الیه

 

و

حرف عطف

 

 

الطول

اسم

معطوف به «المنّ»

 

حرِّم

فعل امر – ثلاثی مزید باب تفعیل – مفرد مذکر مخاطب – صحیح و سالم ( ح ر م)

فعل و فاعلش ضمیر مستتر «انت»

 

شیبة

اسم

مفعول به

 

ی

ضمیر مجروری – متکلم وحده

مضاف الیه

 

علی

حرف جر

جار و مجرور متعلق به «حرِّم»

 

النار

اسم

 

منبع اصلی مطلب : .:: مجیب ::.
برچسب ها : مفرد ,مذکر ,ضمیر ,مضاف ,ثلاثی ,مفعول ,مفرد مذکر ,مضاف الیه ,مذکر غایب ,ثلاثی مجرد ,ضمیر منصوبی ,فاعلش «انت» مستتر ,الآخرة مانند «جمیع ,فاعلش «انا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تجزیه و ترکیب دعای ماه رجب